Žiadanka pre zaslanie ponúk

Firma / Organizácia:
Meno:
Oddelenie / funkcia:
Adresa:
Telefón / mobil:
Email:

TovarPredpokladaný nákup
nie20212022neviem
01. pH metre
02. pH elektródy a pufre
03. konduktometre
04. ionometre
05. oximetre a BSK
06. byrety, pipety,dávk.,nástav.
07. automatické titrátory
08. Karl Fischer titrátory
09. analytické váhy
10. predvážky a presné váhy
11. váhy pre vlhkosť a sušinu
12. priemyselné váhy
13. kolorimetre, VIS spektr.
14. CHSK a analýza vody
15. UV-VIS spektrofotometre
16. analyzátor ortuti
17. stan. bodu topenia
18. refraktometre
19. polarimetre
20. turbidimetre
21. plameňové fotometre
22. mikroskopy
23. teplomery
24. vlhkomery
25. viskozimetre
26. penetrometre
27. sitovacie prístroje
28. stan. dusíka
29. extrakcia rozpúšťadlami
30. sušiarne
31. inkubátory
32. termostaty
33. klimatizačné komory
34. muflové pece
35. sterilizátory
36. laminárne boxy
37. germicídne žiariče
38. počítadlá kolónií
39. vodné kúpele
40. olejové kúpele
41. ultrazvukové čistiace kúpele
42. cirkulačné termostaty
43. ohrevné hniezda
44. ohrevné dosky
45. pieskové kúpele
46. magnetické miešačky
47. miešadlá hriadeľové
48. homogenizátory
49. trepačky
50. destilačné prístroje
51. demineralizačné prístroje
52. rotačné vákuové odparky
53. membránová filtrácia
54. vývevy olejové a membránové
55. centrifúgy
56. čerpadlá
57. laboratórne mlyny
58. umývačky labor. skla
59. autom. vzorkovače vody
60. laboratórny nábytok, digestory
Mám záujem o iný typ prístroja